Klachtenprocedure

Uiteraard doe ik mijn uiterste best de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat. U kunt dan een klacht indienen.

De klachtenprocedure:

Klachtenfunctionaris
Als er tijdens een behandeling iets is gebeurd of er wordt iets gezegd waar u het niet mee eens bent, kunt u dit eerst bespreken. Vaak lost dit al een hoop op. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een eigen vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medecliënt, vriend(in) of familielid. Als praten niet (meer) lukt, kunt u een klacht indienen. Hiervoor kunt u zich richten tot Quasir.
De klachtenprocedure is kosteloos. De klacht wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en zorgverlener.

Geschilleninstantie
Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen
betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten.  Zie www.tcz.nu voor de procedure.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding maken van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg.
Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde therapeut grijpt de IGZ in. Zie www.igz.nl voor de procedure.

Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden in de  Klachtenfolder VVET.